Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia biznesowe

Dokumenty do tłumaczenia mogą Państwo dostarczyć za pomocą internetu na adres e-mail:[email protected] bądz też poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej lub  też osobiście w naszym biurze przy ul. Geodetów 1, lok. A4 na parterze w Rzeszowie.
 
 Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 • akt założycielski
 • analiza kosztów stałych i zmiennych
 • aneks do umowy świadczenia usług brokerskich
 • audyt operacyjny
 • bilanse
 • biznes plan
 • biznes plany
 • deklaracja prasowa
 • deklaracja oddelegowania
 • diagram przebiegu projektów
 • ekspertyza dotycząca analizy rynkowej
 • faktura handlowa
 • faktura zaliczkowa
 • formularz oceny stażu
 • formularz oceny usługi doradczej
 • formularz ofertowy
 • harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji
 • informacja o warunkach zatrudnienia
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach
 • informacje o warunkach przetargu
 • karta opisu pracy na stanowisku specjalista
 • karta opisu pracy na stanowisku
 • karta poufności
 • karta projektu i walidacji etykiety
 • katalogi reklamowe
 • klasyfikacja oznakowania dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa
 • kodeks etyki pracowniczej
 • kontrakt exportowy i importowy
 • kontrakt kupna - sprzedaży
 • korespondencja mailowa
 • książeczka zatrudnienia
 • księga jakości
 • legalizacja określonego sprzętu
 • list intencyjny w sprawie dostawy
 • list intencyjny
 • list inwestycyjny
 • list motywacyjny
 • list poświadczający
 • lista kontrolna
 • lista przedmiotowa
 • materiały szkoleniowe
 • umowa o współpracy i wymianie kulturalnej
 • oferta agencji reklamowej
 • oferta cenowa
 • oferta dotycząca najmu pomieszczeń biurowych
 • oferta ogólne warunki umów leasingu operacyjnego i finansowego
 • operacyjny plan bezpieczeństwa
 • opinia niezależnego biegłego rewidenta
 • plan zamierzeń do wykonania polecenie wyjazdu służbowego / rachunek kosztów podróży delegacja
 • polityka audytu grupy
 • polityka prywatności
 • porozumienie intencyjne
 • porozumienie kompensacyjne
 • porozumienie o akceptacji
 • porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
 • porozumienie w sprawie budżetu marketingowego
 • porozumienie wewnętrzne
 • porozumienie wzajemnej współpracy w zakresie obsługi gwarancyjnej
 • potwierdzenie odbioru pisma
 • potwierdzenie zamówienia
 • procedura międzywydziałowa
 • procedura systemu zarządzania jakością
 • projekty inwestycyjne
 • propozycja warunków współpracy
 • protokół kontroli sanitarnej
 • protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • protokół negocjacyjny
 • protokół odbioru dzieła
 • protokół odbioru ilościowo - jakościowego
 • protokół odbioru protokół rozbieżności
 • protokół z posiedzenia rady nadzorczej
 • protokół z prac wykonanych w firmie
 • protokół ze zgromadzenia wspólników
 • protokół oceny pracowniczej
 • przekazanie praw do używania znaku firmowego
 • ramowe porozumienie o współpracy
 • raport dotyczący zarządzania jakością
 • raport walidacji
 • raport wewnętrzny
 • raport z audytu
 • raport z realizacji projektu
 • regulamin pracy rady nadzorczej
 • regulamin rady nadzorczej
 • regulamin zarządu rozwój zasobów ludzkich
 • kontrakt regionalny
 • sprawozdanie opisowe
 • sprawozdanie z działalności zarządu
 • sprawozdanie zarządu z działalności spółki
 • statut i akt założycielski spółki
 • statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • strategia postępowania w zakresie niedozwolonych praktyk służbowych
 • strategiczny program rozwoju spółki szczegółowy raport
 • tryb składowania i rozpatrywania reklamacji
 • umowa o szkolenie i konsultacje
 • upoważnienie do wykorzystania logo spółki
 • upoważnienie generalne warunki ogólne dla umów o grant
 • wewnętrzna kontrola wyników pracy
 • wezwanie do usunięcia wad
 • wezwanie do złożenia oferty
 • wniosek o dodatkowe potwierdzenie wyjazdu
 • wniosek o inwestycję
 • wniosek o wprowadzenie zmiany
 • wniosek o wydanie tytułu wykonawczego
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • zaproszenie na targi
 • zarys zarządzania projektem
 • zawiadomienie o odmowie rejestracji
 • zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
 • zezwolenie na zatrudnienie
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 505 599 563.