Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia finansowe

Dokumenty do tłumaczenia mogą
 Państwo dostarczyć za pomocą internetu na adres e-mail: [email protected] bądz też poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej, lub  też osobiście w naszym biurze przy ul. Geodetów 1, lok. A4 na parterze w Rzeszowie.
 
Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 
 
 
 • analizy podatkowe
 • bilans z wykonania budżetu i rachunki zysków i strat
 • deklaracja wekslowa
 • dokumenty bankowe
 • dokumenty podatkowe od spadków i darowizn
 • ewidencja środków trwałych
 • faktura VAT, proforma, korygująca
 • formularz stwierdzający zdolności kredytowe
 • informacja o operacjach na rachunku
 • nota korygująca
 • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
 • odrzucenie prośby o udzielenie kredytu
 • opinia biegłych księgowych, audyt
 • opis systemów bankowych
 • PIT
 • podanie o pożyczkę
 • pokwitowanie wykonania usług
 • polecenie przelewu / pobrania
 • porozumienie akcjonariuszy
 • porozumienie w sprawie trybu udzielania zaliczek
 • porozumienie wekslowe
 • pozew wzajemny o zapłatę
 • prośba o przedłużenie terminu płatności
 • projekt finansowy
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • rachunek zysków i strat (kalkulacyjny, porównawczy)
 • rachunek zysków i strat
 • raport analityczne
 • raport finansowy lub giełdowy
 • raport kasowy
 • raport roczne
 • raport z wyceny
 • roczny plan finansowy
 • rozliczenie pobranej zaliczki
 • sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
 • sprawozdanie finansowe
 • sprawozdanie z przydziału akcji/udziałów
 • umowa finansowania dostaw
 • umowa kredytowa
 • umowa kupna udziałów spółki
 • umowa na sprzedaż produktów
 • umowa pośrednictwa (sprzedaż)
 • umowa pożyczki na działalność gospodarczą
 • umowa prowadzenia księgi rachunkowej
 • umowa ramowa odnośnie terminowych transakcji finansowych
 • umowa w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego
 • upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
 • wezwanie do zapłaty
 • wniosek o dochodzenie/zabezpieczenie należności
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego
 • wniosek o udzielenie pożyczki
 • wniosku o udzielenie poręczenia
 • wyjaśnienie w sprawie opóźnienia płatności
 • wzór gwarancji bankowej
 • zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych
 • zaświadczenie o zarobkach
 • zawiadomienie do wierzycieli
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 505 599 563.