Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia urzędowe

Dokumenty do tłumaczenia mogą Państwo dostarczyć za pomocą internetu na adres e-mail: [email protected] bądz też poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej, lub  też osobiście w naszym biurze przy ul. Geodetów 1, lok. A4 na parterze w Rzeszowie.

 

 

Tłumaczmy dokumenty takie jak:

 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP, UDT
 • świadectwo pracy
 • świadectwo szkolne maturalne
 • świadectwo urodzenia
 • świadectwo zawarcia ślubu
 • akt ślubu
 • akt małżeństwa
 • akt notarialny
 • akt urodzenia
 • akt założycielski spółki lub statut spółki
 • akt zastawu praw do własności intelektualnej / praw patentowych
 • akt zawarcia małżeństwa
 • akt zgonu
 • akta procesowe
 • apostille
 • decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 • dokument nadania
 • dokumenty samochodowe (dokumenty sprowadzonych pojazdów)
 • dowód rejestracji
 • dowód rejestracyjny
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dyplom ukończenia studiów
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • dyplom
 • europejski opis patentowy
 • gwarancja bankowa zapłaty
 • informacja podatkowa
 • instrukcja dla wnioskujących o azyl i wymagających ochrony
 • karta egzaminacyjna kierowcy
 • karta informacyjna pojazdu
 • karta pojazdu
 • karta przebiegu studiów
 • komentarz do umowy o pracę
 • krajowy rejestr sądowy - krs
 • książeczka rodzinna
 • kwestionariusz dochodzenia
 • nota prawna
 • oświadczenie o stanie majątkowym
 • oświadczenie zgodności
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • ogólne warunki ubezpieczenia
 • opis patentu europejskiego
 • orzeczenie kary grzywny
 • orzeczenie sądowe
 • paszport
 • patenty
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
 • pełnomocnictwo
 • pismo przedsądowe
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego
 • poświadczenie zameldowania
 • podanie o wykonanie ekspertyzy kwalifikacyjnej
 • polisa ubezpieczeniowa
 • potwierdzenie statusu podmiotu gospodarczego
 • potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego
 • powiadomienie o rejestracji ubezpieczonego
 • pozwolenie na handel hurtowy zgodnie z prawem alkoholowym
 • prawo jazdy
 • procedura pośrednictwa pracy
 • protokół szkody
 • protokół wydania pojazdu
 • protokół z kontroli
 • prywatna umowa kupna sprzedaży środków ruchomych
 • ramowa umowa kupna-sprzedazy
 • rejestracja podatnika podatku obrotowego
 • specyfikacja patentu europejskiego
 • sprawozdanie adopcyjne
 • sprawozdanie z dochodzenia w sprawie wypadku
 • tytuł własności
 • umowa - zlecenie o świadczenie pomocy prawnej
 • umowa (stałe zlecenie) o prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • umowa agencyjna
 • umowa agregacji
 • umowa darowizny
 • umowa dealerska
 • umowa dzierżawy
 • umowa licencyjna
 • umowa najmu lokalu użytkowego
 • umowa najmu samochodu
 • umowa poręczenia zobowiązań
 • umowa przelewu praw z umowy ubezpieczenia
 • umowa przeniesienia własności udziałów
 • umowa ramowa
 • umowa ustalenia podziału majątku
 • warunki licencji na oprogramowanie
 • wezwanie ostateczne przedsądowe
 • wiza
 • wniosek egzekucyjny (prawnicze)
 • wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia sądu zagranicznego
 • wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
 • wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • wyciąg z rejestru praw własności nieruchomości
 • zaświadczenie o kształceniu
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o rejestracji państwowej osoby prawnej
 • zaświadczenie o statusie podatnika
 • zaświadczenie o właściwości podatnika
 • zastrzeżenie patentowe
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wniosek o ściganie
 • zezwolenie na pracę i pobyt
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • zlecenie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 505 599 563.