POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz z siedzibą ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, NIP: 7921949286, REGON: 360995060 oraz sposób ich przetwarzania.

Informacja o ochronie danych osobowych

Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz z siedzibą ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności: 

 1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 2. realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 3. ochrony praw Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
 5. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgody

Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane “) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: zatrudnione podmioty, banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 2. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 Inne postanowienia:

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz.
 2. Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Mentor HRM Małgorzata Banaśkiewicz obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

O Polityce cookies
Witryna gromadzi w sposób automatyczne informacje, które zawarte są w plikach cookies.
Cookies to inaczej pliki tekstowe zarchiwizowane na urządzeniach końcowych użytkowników witryny. Zazwyczaj zawierają informacje o adresie strony, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia.
W ramach witryny stosuje się dwa typy plików cookies. Są to sesyjne i stałe. Te pierwsze są plikami archiwizowanymi jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe zachowują się przez szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do aż użytkownik ich nie usunie.
Wykorzystywanie cookies w celach:
– Spersonalizowania potrzeb użytkownika,
– Czasowego zapamiętywania niektórych ustawień wyszukiwania,
-Odpowiedniego działania komunikatora czatu
Użytkownik nie jest zobligowany do zatwierdzania zgodny na osadzaniu cookies na jego urządzeniu. Aby dezaktywować obsługę plików typu cookies powinno się wyłączyć tą usługę w ustawieniach przeglądarki. Należy się liczyć z faktem, że wyłączenie plików bądź też ograniczenie funkcjonalności plików cookie może znacznie wypłynąć na prawidłowe działanie witryny. Jeśli kontynuujesz użytkowanie serwisu akceptujesz powyższe założenia.